Småviltjaktregler

REGLER FOR SMÅVILTJAKT, FELLING OG FANGST PÅ STATSALLMENNINGENE i NAMSSKOGAN SAMT MOEN KOMMUNESKOG – Sum ca 585.000 dekar. 

GJELDENDE fra 01.04.14. til annet blir bestemt. 

A.     GENERELLE BESTEMMELSER.

1)      For å utøve småviltjakt må man være fylt 16 år.

2)      Den som har fylt 14 år og frem til 16 år kan likevel delta i småviltjakt i opplæringsøyemed (jfr. DN’s forskrift). I slike tilfeller krever fjellstyret ikke betaling for jaktkortet. (Jeger mellom 14 og 16 år skal imidlertid ha utstedt kort). Jegeravgift trengs heller ikke.

3)      Den som skal utøve jakt og/eller fangst, plikter å sette ser inn i de lover og regler som gjelder og forvisse seg om at han/hun kjenner jaktområdets grenser.

4)      Alle over 16 år som skal drive jakt og/eller fangst må ha løst jaktkort i tillegg til gyldig jegeravgiftskort. Jaktkort og jegeravgift forevises jaktoppsyn/politi på forlangende.

5)      Jegeren må opptre aktsomt og vise hensyn til andre. Tomhylser tas med heim.

6)      Jegerne bes om å melde fra om observasjoner av levende sau samt kadaver av rein og sau.

7)      Jaktområdene er beiteområder for sau og tamrein. Jegeren har det fulle ansvar for skader som måtte oppstå, og plikter å melde fra hvis hund jager sau/rein. Jfr avsnitt C pkt 1 nedenfor.

B. FANGST.

1)      Fangst kan utøves av personer som har fylt 16 år. Fangst av villmink, rype, kråkefugler og måker kan likevel utøves av personer som har fylt 14 år dersom det foreligger samtykke fra foreldre og fangsten foregår under tilsyn. Jfr. forskrift fra DN.

2)      Snarefangst av ryper er f.t. ikke tillatt i statsallmenningene i Namsskogan.

3)      Plassering av kråkefeller skal godkjennes av fjellstyret før utplassering skjer.

4)      Fangstredskap skal merkes med navn og adresse.

5)      Det henvises ellers til forskrifter fra DN.

C. SMÅVILTJAKT.

1)      Småviltjakt kan utøves innenfor jakttidsrammer fastsatt av DN. Jaktstart for ryper og skogsfugl er 10.09. Av hensyn til sau- og reindriftsnæringene er jakt med hund tillatt først fra og med 15.09. For jakt i områder med sau kreves ”saureinbevis”.

2)      For utenbygdsboende MED hund er fjellstyrets jaktområder inndelt i 6 jaktfelt i den regulerte perioden, 10.09. t.o.m. 30,09.  I denne perioden selges kun et begrenset antall kort. Kortene selges som sesongkort eller ukekort. Søknadsfrist 1.april.

3)      For utenbygds jegere UTEN hund selges det jaktkort uten områdebegrensning fra 10/9. Fra og med 2011 legges et bestemt antall kort ut for salg på www.inatur.no ca 15.april.

a)      Jaktområdene er:     

 

 

Ca areal i daa

Areal over tregrensa

I

Strompedal statsalm

151.000

132.000

II

Tromsfjell, Brekken og Fossmoen statsalm. samt området til Ulvik-Kiær mellom Tromselva og Tromfjell statsallm

91.000

48.000

III

Sandåmoen statsalm.,

90.000

67.000

IV

Mellingen og Smalåsen statsalm. øst for Smalvatn og øst

Namsen mellom Bjørnstad og Smalåsen

88.000

54.000

V

Storfrøynd.- og Mellingen statsalm. vest for Namsen

130.000

96.000

VI

Moen-eiendommen

35.000

17.000

SUM

 

585.000

414.000

b)      Fjellstyret fastsetter hvert år hvor stort antall kort som skal selges til utenbygdsboende med og uten hund for jakt i tiden 10.09. t.o.m 30.09.

c)      Jaktkort til utenbygds jegere MED HUND tildeles ved loddtrekning etter at jegerne er fordelt i  forskjellige jegergrupper:

G1: Jegere som ønsker å overnatte i fjellstyrets hytter.

G2: Jegere som har hytter i/nær statsallmenning eller annen tilknytning til lokalsamfunnet.

G3: Fri gruppe: Jegere som ikke faller inn under pkt G1 og G2.

For jegere UTEN HUND blir det lagt ut X antall kort for salg på www.inatur.no.

Jegere med tildelt kort i G1 og G2 vil få tilbud om å jakte i 3 år til etter første års jakt.

d)      Sesongkort som er solgt i regulert periode (10/9-30/9), gjelder som sesongkort uten områdebegrensning fra og med 30.09. og gjelder fra da også alle statsskoger i Namsskogan.

e)      Fra 30/9 legges det ut jaktkort for fritt salg på www.inatur.no samt faste salgssteder i kommunen. Det selges da restsesongkort, ukekort, døgnkort uten områdebegrensning. (Evt. restkort mede hund i regulert periode kan også bli lagt ut på www.inatur.no). Kort som selges etter 30.09. gjelder også på alle statsskoger i Namsskogan. Se egen småviltjaktbrosjyre.

4)      I de 2 første ukene av elgjakta har elgjegerne fortrinnsrett til å utøve jakt i de områder der elgjakt naturlig utøves. Skogsfugljegere og harejegere må da ta kontakt med elgjaktlaget før de starter jakta i skogen.

5)      Fjellstyret kan hver høst fatte vedtak om fangstbegrensning (dagskvote) på enkelte arter. NB! Jegeren har plikt til å forvisse seg om at han/hun kjenner begrensningene. Fangstbegrensningene kunngjøres bl.a. på www.namsskogan-fjellstyre.no . Tildelingen av kort er strengt personlig og innebærer at det kan felles maksimalt oppgitt dagskvote pr dag, uansett om det enkelte dager felles færre liryper enn fastsatt dagskvote. Det tillates med andre ord ikke overføring av dagskvote mellom forskjellige dager eller forskjellige jegere. Fjelloppsyn/Politi utfører naturoppsyn og vil bl.a. kontrollere at bestemmelsen om dagskvote overholdes. På forlangende fra fjelloppsyn og/eller politi, plikter jegeren å fremvise fangsten. Overtredelse av bestemmelsen medfører anmeldelse.

6)      Dagskvotene fastsettes i slutten av august - etter endt linjetaksering.

7)      Jaktrapport kreves for å få tildelt kort neste år. Rapportfrist 10.10. Se skjema på www.namsskogan-fjellstyre.no .

8)      Det tillates brukt 1 hund pr jeger. Alle som benytter hund, eller går sammen med jeger med hund, må ha løst jaktkort for jakt med hund.

9)      Jaktkort for utenbygdsboende MED HUND i den regulerte perioden, tildeles etter søknad. SØKNADSFRIST ER 1. APRIL. For alle jegere på jaktlaget oppgis: navn, fullstendig adresse, tidsperiode for ønsket jakt, jakt med eller uten hund, ønske om jaktområde samt boplass under jakta, ønske om leie av fjellstyrehytte, evt. andre opplysninger. Søknadsskjema er utlagt på www.namsskogan-fjellstyre.no.  Se under småviltjakt der. Jegere UTEN HUND kjøper kort på vår småviltjaktside på www.inatur.no .

Jaktkortene tildeles gjennom en ”jaktleder” for laget som får skriftlig melding om resultatet av trekkingen innen 1. juni. Sammen med dette sendes faktura pålydende sum kortpris (og evt. hytteleie) for hele laget. Jaktleder gir innen forfallsdato beskjed dersom tilbudet om jakt ikke vil bli benyttet. Betalt faktura regnes som aksept på kontrakt på jakt i henhold til det tilbudet som er gitt.

Etter at jaktrapport er innlevert, vil det innbetalte depositum bli returnert til jaktleders bankkonto.

 

fryningsdalen-09.09.24_w.jpg
Westinhytta1.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 27 gjester og ingen medlemmer på besøk.